Rights to special care for special needs.png

Uburenganzira n'inshingano by'abana

Uburenganzira bw’abana

Uburenganzira bw'umwana ni bumwe mu ngeri z’uburenganzira bwa muntu ariko bwibanda cyane cyane kubungabunga imikurire n'iterambere ryiza by'umwana ahabwa amahirwe yo kwiga , kurindwa ibibi byose, kugira uruhare mubintu byose birebana n'ubuzima bwabo nk'abana.

Ihame ry'ingenzi ry’amasezerano y’uburenganzira bw’umwana ni rimwe ryo kutavangura hashingiwe ku ibara ry'uruhu rw'umwana, igitsina, amahitamo ye mu bijyanye n'imikoresherezwe y'ibitsina, inkomoko ye (igihugu), idini, ubumuga, ubwoko, n'ibindi, hamwe n'inshingano z'umwana.

Inshingano z’abana

Uburenganzira bw'abana busobanurwa mu buryo burambuye n'amasezerano yerekeye uburenganzira bw'umwana aho bugomba kubahirizwa kandi bukabungabungwa n'abantu bakuru cyangwa Leta. Ariko, ayo masezerano agena "n' inshingano z'abana", aho umwana asabwa kubahiriza uburenganzira bw'abandi, harimo no kubaha ababyeyi babo n'abantu muri rusange (Ingingo ya 29).

Mu yandi magambo, Niba buri mwana, hatagendewe ku gitsina, inkomoko, ubwoko, imibereho, ururimi, imyaka, ubwenegihugu cyangwa idini afite ubwo burenganzira, afite kandi inshingano zo kubukoresha neza, yubaha abandi mu buryo bwa kimuntu, kandi agakora ibishoboka byose kugirango yubahirize uburenganzira bw'abandi.

Uburenganzira

Right to Food.png

Abana bafite uburenganzira bwo guhabwa amafunguro

Inshingano

Responsibility not to waste food.png

...bafite inshingano zo kudapfusha ubusa ibiryo.

Uburenganzira

Right to medical care.png

Abana bafite uburenganzira bwo kuvuzwa

Inshingano

Responsibility to care for self.png

... bafite inshingano zo kwiyitaho nabo kugirango bagire ubuzima bwiza.

Uburenganzira

Right to an education.png

Abana bafite uburenganzira bwo kwiga

Inshingano

Responsibility to Complete Schoolwork.png

... bafite inshingano zo kwiga no kubaha abarimu

Uburenganzira

Rights to special care for special needs.png

Abana bafite uburenganzira bwo kwitabwaho by'umwihariko mu gihe babana n'ubumuga

Inshingano

Responsibility to be a good citizen.png

...bafite inshingano zo guharanira kuba ab'ingenzi mu muryango.

Uburenganzira

Right to clothing.png

Abana bafite uburenganzira bwo gukundwa no kurindwa ibyabahungabanya

Inshingano

Responsibility to Help.png

... bafite inshingano zo gukunda no kwita ku bandi.

Uburenganzira

Right to religion.png

Abana bafite uburenganzira busesuye ku myemerere nyobokamana

Inshingano

Responsibility to respect other beliefs.png

... bafite inshingano zo kubaha imyermerere y'abandi

Uburenganzira

Right to a safe home.png

Abana bafite uburenganzira bwo kugira aho kuba hafite umutekano

Inshingano

Responsibility to keep it clean.png

... afite inshingano zo kuhitaho no kuhagirira ishuku.

Uburenganzira

Right to make a mistake.png

Abana bashobora gukora amakosa

Inshingano

Responsibility to learn from mistakes.png

... ariko bafite inshingano zo kwikosora no kwigira muri ayo makosa.

Uburenganzira

Right to be taken seriously.png

Abana bafite uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo

Inshingano

Responsibility to Listen Respectfully.png

... bafite inshingano zo gutega amatwi abandi no kubaha agaciro.

Ibibanza Ibikurikiyeho